Algemene voorwaarden RAW Internet Beveiliging

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de bepalingen niet anders voortvloeit.

 1. RAW Internet Beveiliging: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Rivierstraat 1, 6566CE te Millingen aan de Rijn, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 55411568.
 2. Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie RAW Internet Beveiliging een licentieovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
 3. Consument: de wederpartij als bedoeld in het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Licentieovereenkomst: de middels de website tot stand gekomen overeenkomst tussen RAW Internet Beveiliging en de wederpartij, waarmee RAW Internet Beveiliging zich voor bepaalde of onbepaalde tijd jegens de wederpartij heeft verbonden tot het aan de wederpartij in gebruik geven van software als bedoeld in lid 6.
 5. Webwinkel/website: rawinternetbeveiliging.nl
 6. Software: de in het kader van de licentieovereenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg beschikbaar gestelde programmatuur ter beveiliging en/of onderhoud van computers en mobiele devices.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van RAW Internet Beveiliging en iedere tot stand gekomen licentieovereenkomst.
 2. De eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, zijn niet op de licentieovereenkomst van toepassing.
 3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen uitdrukkelijk in het aanbod van de software op de website is vermeld en na totstandbrenging van de licentieovereenkomst door de wederpartij, door RAW Internet Beveiliging per e-mail aan de wederpartij is bevestigd, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen uitdrukkelijk in het aanbod van de software op de website is vermeld en na totstandbrenging van de licentieovereenkomst door de wederpartij, door RAW Internet Beveiliging per e-mail aan de wederpartij is bevestigd.
 4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de licentieovereenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST

 1. Elk aanbod van RAW Internet Beveiliging is vrijblijvend. RAW Internet Beveiliging is nimmer verplicht een licentieovereenkomst met de wederpartij aan te gaan.
 2. Aan een aanbod van RAW Internet Beveiliging dat een kennelijke fout of vergissing bevat, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
 3. De licentieovereenkomst komt tot stand op het moment dat de bestelling van de wederpartij door RAW Internet Beveiliging per e-mail is bevestigd en de wederpartij heeft voldaan aan alle in het aanbod van RAW Internet Beveiliging vermelde voorwaarden.

ARTIKEL 4. | DUUR EN BEËINDIGING VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST

 1. Elke licentieovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van ten minste 12 maanden, met dien verstande dat indien uitdrukkelijk een proefperiode is overeengekomen, de licentie wordt aangegaan voor de uitdrukkelijk vermelde duur van de proefperiode. De proefperiode eindigt van rechtswege door verstrijken van de duur daarvan. De wederpartij kan de licentieovereenkomst uitdrukkelijk verlengen, doch niet opnieuw voor een proefperiode. De volgende leden van dit artikel zijn van toepassing op licentieovereenkomsten waaruit een betalingsverplichting voor de wederpartij voortvloeit.
 2. Indien de wederpartij bij het aangaan van de licentieovereenkomst voor maandelijkse betaling aan RAW Internet Beveiliging heeft gekozen, wordt de licentieovereenkomst na verstrijken van de bepaalde looptijd van 12 maanden, stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij de licentieovereenkomst conform het bepaalde in het volgende lid tijdig is opgezegd.
 3. Licentieovereenkomsten als bedoeld in het vorige lid eindigen door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 4. Indien de wederpartij er bij het aangaan van de licentieovereenkomst voor heeft gekozen om de volledige voor de duur van de licentieovereenkomst overeengekomen prijs ineens te betalen, eindigt de licentieovereenkomst na verstrijken van de bepaalde looptijd van rechtswege zonder dat opzegging is vereist. De wederpartij kan de licentie evenwel uitdrukkelijk verlengen.
 5. De licentieovereenkomst kan nimmer tegen restitutie of kwijtschelding van betalingen tussentijds worden beëindigd. Indien de wederpartij de licentieovereenkomst desondanks tussentijds beëindigt, blijft zij de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.
 6. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid, kan de wederpartij, indien de overeengekomen licentie in een upgrade voorziet, de licentie gedurende de looptijd daarvan upgraden. Een downgrade is niet mogelijk. Indien de licentie wordt geüpgraded, geldt zulks als totstandkoming van een nieuwe licentieovereenkomst, is de wederpartij de voor de geüpgradede licentie geldende prijs verschuldigd en wordt de prijs van de voorgaande licentie, naar evenredigheid van de ten gevolge van de upgrade niet-genoten duur daarvan, verrekend.

ARTIKEL 5. | INHOUD VAN LICENTIEOVEREENKOMSTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ

 1. RAW Internet Beveiliging verstrekt de wederpartij na totstandkoming van de licentieovereenkomst langs elektronische weg een link waarmee de software kan worden gedownload gedurende de looptijd van de licentieovereenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan de software uitsluitend op één apparaat tegelijk zijn geïnstalleerd.
 2. Het recht op gebruik van de software is voor de wederpartij niet overdraagbaar aan derden en mag door de wederpartij niet worden doorverkocht of anderszins worden bezwaard. Gebruik van de software is uitsluitend toegestaan voor de doeleinden waarvoor de software kennelijk aan de wederpartij in gebruik is gegeven. De wederpartij verkrijgt dan ook een niet-exclusief gebruiksrecht ten aanzien van de software. De licentie verleent de wederpartij niet het recht op eigendom op de software. Het gebruiksrecht op de software eindigt van rechtswege op het moment dat de licentieovereenkomst is geëindigd. Na het eindigen van de licentieovereenkomst, op welke grond dan ook, mag de wederpartij de software niet langer gebruiken en dient de wederpartij de software van haar apparaat of apparaten te verwijderen. De wederpartij bevestigt RAW Internet Beveiliging op diens verzoek onverwijld dat de software daadwerkelijk van haar apparaat of apparaten is verwijderd.
 3. Het is de wederpartij verboden pogingen te ondernemen om de software te decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of programmatuur te ontwikkelen die een inbreuk maakt op de software.
 4. Het is de wederpartij verboden enige beveiliging in de software te doorbreken, te verwijderen of te ontwijken.

ARTIKEL 6. | GEEN RECHT VAN ONTBINDING

De consument komt het recht van ontbinding als bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek niet toe. De consument verklaart bij het aangaan van de licentieovereenkomst uitdrukkelijk dat met zijn voorafgaande instemming met de nakoming van de licentie wordt begonnen en dat hij daarmee afstand doet van zijn recht van ontbinding.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT

 1. RAW Internet Beveiliging is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de licentieovereenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of volgens de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
 2. Indien en voor zover de nakoming van de licentieovereenkomst door overmacht blijvend onmogelijk is, zijn partijen gerechtigd de licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Indien RAW Internet Beveiliging bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de licentieovereenkomst heeft voldaan of nog gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst.
 4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 8. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. RAW Internet Beveiliging is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de licentieovereenkomst op te schorten of de licentieovereenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de licentieovereenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst RAW Internet Beveiliging ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij ten aanzien waarvan zij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de wederpartij schriftelijk door RAW Internet Beveiliging in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de wederpartij haar verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is RAW Internet Beveiliging gerechtigd om de licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid voor de nakoming van al haar betalingsverplichtingen uit de licentieovereenkomst heeft gesteld.
 3. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door RAW Internet Beveiliging op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De wederpartij is verplicht de schade die RAW Internet Beveiliging ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de licentieovereenkomst lijdt, te vergoeden.
 5. Indien RAW Internet Beveiliging de licentieovereenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar.

ARTIKEL 9. | PRIJZEN EN BETALINGEN

 1. RAW Internet Beveiliging is gerechtigd zijn prijzen te verhogen, met dien verstande dat een prijsverhoging niet van toepassing wordt gedurende de bepaalde looptijd van de licentieovereenkomst. In geval van een licentieovereenkomst met een onbepaalde looptijd, zal RAW Internet Beveiliging de wederpartij twee maanden vóór inwerkingtreding van de prijsverhoging schriftelijk mededeling doen van de prijsverhoging, zodat de wederpartij nog in staat de licentieovereenkomst op reguliere wijze op te zeggen indien zij niet met de prijsverhoging wenst in te stemmen.
 2. RAW Internet Beveiliging is, ongeacht het bepaalde in het vorige lid, te allen tijde gerechtigd prijswijzigingen ingevolge veranderingen in heffingen van overheidswege, met onmiddellijke ingang aan de wederpartij door te berekenen.
 3. De (eerste termijn)betaling dient te geschieden voordat de wederpartij aanspraak maakt op uitvoering van de licentieovereenkomst door RAW Internet Beveiliging.
 4. Betaling dient te geschieden middels een van de door RAW Internet Beveiliging aangeboden betaalmethoden. Voor licenties waarbij maandelijkse betaling plaatsvindt, verstrekt de wederpartij op basis van de eerste termijnbetaling een machtiging voor het automatisch incasseren van de vervolgtermijnen.
 5. RAW Internet Beveiliging is gerechtigd de aan de wederpartij toekomende facturen uitsluitend langs elektronische weg aan haar beschikbaar te stellen.
 6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in en is de wederpartij over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. Indien de wederpartij een consument is, wordt in plaats van de in de vorige zin bedoelde contractuele rente, de dan geldende wettelijke rente in rekening gebracht. In geval van betalingsverzuim van de wederpartij is RAW Internet Beveiliging gerechtigd de licentieovereenkomst op te schorten en de software voor de wederpartij aldus onmiddellijk af te sluiten totdat de openstaande betaling volledig is voldaan.
 7. Wanneer een automatische incasso-opdracht wordt gestorneerd of anderszins niet geïncasseerd kan worden, zal RAW Internet Beveiliging de wederpartij schriftelijk in gebreke stellen en is RAW Internet Beveiliging gerechtigd betaling middels overboeking of een andere door RAW Internet Beveiliging aangewezen betaalmethode te vorderen. Indien de betaling vervolgens niet binnen een door RAW Internet Beveiliging gestelde redelijke termijn alsnog door RAW Internet Beveiliging is ontvangen, is RAW Internet Beveiliging bevoegd de licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, onverminderd het recht van RAW Internet Beveiliging op nakoming van alle uit de licentieovereenkomst voor de wederpartij voortvloeiende verplichtingen.
 8. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar rekening, met dien verstande dat niet ten nadele van een consument zal worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.
 9. In geval van betalingsverzuim van de consument, zal RAW Internet Beveiliging de consument om die reden niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot volledige betaling over te gaan.

ARTIKEL 10. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. RAW Internet Beveiliging staat uitsluitend in voor de aanwezigheid van functionaliteiten van de software die uitdrukkelijk in zijn aanbod zijn vermeld. De afwezigheid van niet uitdrukkelijk vermelde functionaliteiten kan niet als een tekortkoming van RAW Internet Beveiliging worden aangemerkt en geeft de wederpartij geen recht op ontbinding van de licentieovereenkomst, dan wel enige schadevergoeding of andersoortige compensatie.
 2. RAW Internet Beveiliging wijst nadrukkelijk alle garanties af ten aanzien van het gebruik van de software. In geen geval zal RAW Internet Beveiliging aansprakelijk zijn voor enige schade, met inbegrip van verlies van gegevens/data alsmede andere incidentele schade die voortvloeit uit het gebruik van de software. RAW Internet Beveiliging is voorts nimmer aansprakelijk voor andersoortige indirecte schade, waaronder mede is begrepen: gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.
 3. RAW Internet Beveiliging draagt geen aansprakelijkheid voor schade in verband met of schade die veroorzaakt is door een onjuistheid of onvolledigheid in de door de wederpartij verstrekte gegevens, een andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de licentieovereenkomst voortvloeien dan wel een andere omstandigheid die niet aan RAW Internet Beveiliging kan worden toegerekend.
 4. De wederpartij is zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij de software installeert en gebruikt, evenals voor de juiste interpretatie van de middels de software of anderszins haar ter beschikking gestelde informatie, alsook voor de al dan niet middels de website door RAW Internet Beveiliging verstrekte adviezen in de vorm van video’s, verleende supportdiensten en andersoortige informatie van welke aard dan ook. RAW Internet Beveiliging aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
 5. Fouten (bugs) in de software kunnen te allen tijde intreden en worden voor zover mogelijk zo spoedig mogelijk nadat RAW Internet Beveiliging zulks ter kennis is gekomen, verholpen door de toeleverancier van de software die deze op zijn beurt aan RAW Internet Beveiliging in licentie heeft gegeven. Voor de aanwezigheid van bugs in de software kan RAW Internet Beveiliging redelijkerwijs geen aansprakelijkheid dragen, welke aansprakelijkheid dan ook van de hand wordt gewezen.
 6. Mocht RAW Internet Beveiliging aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft RAW Internet Beveiliging te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De wederpartij dient RAW Internet Beveiliging hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van RAW Internet Beveiliging ter zake vervalt.
 7. Indien RAW Internet Beveiliging ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden jegens de wederpartij toch aansprakelijk mocht zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de licentieovereenkomst, althans tot dat gedeelte van de licentieovereenkomst waarop de aansprakelijkheid van RAW Internet Beveiliging betrekking heeft. Indien de licentieovereenkomst een langere doorlooptijd heeft dan een jaar, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over het laatste jaar van de licentieovereenkomst in aanmerking genomen.
 8. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van RAW Internet Beveiliging, vrijwaart de wederpartij RAW Internet Beveiliging van alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de licentieovereenkomst door RAW Internet Beveiliging.
 9. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van RAW Internet Beveiliging.

ARTIKEL 11. | KLACHTEN

 1. Klachten in verband met de uitvoering van de licentieovereenkomst door RAW Internet Beveiliging, dienen binnen bekwame tijd nadat de wederpartij de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail te worden ingediend bij RAW Internet Beveiliging.
 2. Bij RAW Internet Beveiliging ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Indien een klacht van een consument niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 12. | INTELLECTUELE EIGENDOM

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de in het kader van de licentieovereenkomst aan de wederpartij ter beschikking gestelde software, de werking daarvan, de merk- en handelsnaam “RAW Internet Beveiliging”, de webwinkel, de werking daarvan en alle daarop vermelde teksten, beelden en overige content, berusten uitsluitend bij RAW Internet Beveiliging dan wel zijn licentiegevers.
 2. De wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die nadrukkelijk voortvloeien uit deze algemene voorwaarden. Behoudens normaal gebruik van de website, zal de wederpartij de goederen als bedoeld in het vorige lid nimmer verveelvoudigen, reproduceren, openbaar maken of ter beschikking van derden stellen.
 3. Ieder gebruik in strijd met het bepaalde in deze algemene voorwaarden van door intellectueel eigendom van RAW Internet Beveiliging of zijn licentiegevers beschermde goederen, wordt beschouwd als een schending van het intellectueel eigendomsrecht. Alsdan worden alle wettelijke rechten voorbehouden, waaronder mede begrepen het recht op een aan de hand van de omvang en ernst van de inbreuk vast te stellen schadevergoeding, alsook onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk.
 4. Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom te verwijderen of te wijzigen.

ARTIKEL 13. | SLOTBEPALINGEN

 1. Op elke licentieovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechtsverhoudingen tussen RAW Internet Beveiliging en de wederpartij, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van RAW Internet Beveiliging aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.
 4. Indien deze algemene voorwaarden in meerdere talen beschikbaar zijn, is de Nederlandstalige versie daarvan steeds bepalend voor de uitleg van de daarin opgenomen bedingen.